Apply to Work for Us

CURRENT VACANCIES:

WANTED: 2 FULL-TIME SUPPORT WORKERS

Salary: £24,472 (per annum pro rata)

Working Hours: 37.5 hours per week

Type: 3 Year fixed term contract

Details: Monday – Friday, 9am – 5pm (Mainly – However must be able to work flexible hours to accommodate service users) Job Share will be considered

Job Summary:

You will be implementing a new and specialist advice and advocacy service targeted at adult African men and women. The service will be providing advocacy support and address the complexity of participants’ identities, multiple support needs and experiences of social exclusion. You will work within the local community, conducting needs assessments and providing advice, information and support to empower service users to achieve positive life outcomes. In your role you will be responsible for developing and delivering a high quality programme of support which promotes client choice and control. You will address client support needs, enable them to achieve positive life changes and ultimately empower them to lead more sustainable lifestyles. You will also be expected to help maintain administrative systems that will facilitate your client facing work.

The successful candidate(s) will be able to demonstrate:

Experience of working with vulnerable people and conducting risk assessments and holistic person centred support plans.

Knowledge of the benefits system and health services, along with the rights of vulnerable individuals to access these services.

Positive attitude and a high level of motivation towards supporting vulnerable clients to achieve focussed and positive life outcomes.

Proficient in a range of IT packages including Microsoft.

High level communication skills, including experience of communicating effectively across cultures and with diverse audiences, both verbally and in writing.

Excellent written and spoken English, and preferably one other language spoken by target population.

Able to work within the ethos of Hayaat Women Trust.

APPLICATION PROCESS:

To apply please send full CV and covering letter, detailing how you meet the selection criteria to info@hayaatwomentrust.org (please use subject heading: ‘FULL TIME SUPPORT WORKER APPLICATION’).

Closing date for Expression of interest: Wednesday 15th March 2018

Interview date: TBC

Appointment subject to the receipt of a minimum of two satisfactory references covering the last three years of employment history, proof of the right to work in the UK and a satisfactory Enhanced DBS Disclosure.  

 

YN EISIAU: 2 WEITHIWR CYMORTH AMSER LLAWN

Cyflog: £24,472 (y flwyddyn pro rata)

Oriau Gweithio: 37.5 awr yr wythnos

Math: Cytundeb cyfnod penodol o 3 blynedd

Manylion: Dydd Llun – Ddydd Gwener 9am – 5pm (Yn bennaf – Fodd bynnag, rhaid gallu gweithio oriau hyblyg er mwyn cyflenwi defnyddwyr y gwasanaeth) Byddwn yn ystyried rhannu swydd

Crynodeb o’r Swydd:

Byddwch yn rhoi gwasanaeth cyngor ac eiriolaeth newydd ac arbenigol newydd ar waith wedi’i dargedu at oedolion gwrywaidd a benywaidd Affricanaidd. Bydd y gwasanaeth yn darparu cefnogaeth eiriolaeth ac yn mynd i’r afael â chymhlethdod hunaniaethau’r cyfranogwyr, eu hanghenion cefnogaeth lluosog a’u profiadau o allgáu cymdeithasol. Byddwch yn gweithio o fewn y gymuned leol, yn cynnal asesiadau anghenion ac yn darparu cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i rymuso defnyddwyr gwasanaeth i gyflawni canlyniadau positif mewn bywyd. Yn eich rôl, byddwch yn gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno rhaglen cefnogaeth o ansawdd uchel sy’n hyrwyddo dewis a rheolaeth y cleientiaid. Byddwch yn mynd i’r afael ag anghenion cefnogaeth cleientiaid, yn eu galluogi i gyflawni newidiadau positif mewn bywyd ac yn y pen draw yn eu grymuso i arwain bywydau mwy cynaliadwy. Bydd hefyd disgwyl i chi helpu cynnal systemau gweinyddol a fydd yn hwyluso eich gwaith gyda chleientiaid.

Bydd yr ymgeisydd/ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu dangos:

Profiad o weithio gyda phobl fregus ac o gynnal asesiadau risg a chynlluniau cefnogaeth holistaidd yn canolbwyntio ar y person.

Gwybodaeth o’r system budd-daliadau a’r gwasanaethau iechyd, ynghyd â hawliau unigolion bregus i gael mynediad at y gwasanaethau hynny.

Ymagwedd gadarnhaol a lefel uchel o ysgogiad tuag at gefnogi cleientiaid bregus i gyflawni canlyniadau cadarnhaol gyda ffocws pendant mewn bywyd.

Y gallu i ddefnyddio amrediad o becynnau TG gan gynnwys Microsoft.

Sgiliau cyfathrebu o lefel uchel, gan gynnwys profiad o gyfathrebu’n effeithiol ar draws diwylliannau a gyda gwahanol gynulleidfaoedd, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Y gallu i ysgrifennu a siarad Saesneg yn ardderchog, ac yn ddelfrydol un iaith arall a siaredir gan y boblogaeth darged.

Y gallu i weithio o fewn i ethos Ymddiriedolaeth Merched Hayaat.

Y BROSES YMGEISIO:

I wneud cais, anfonwch CV llawn a llythyr eglurhaol yn esbonio sut rydych yn bodloni’r meini prawf at info@hayaatwomentrust.org (defnyddiwch y pennawd: ‘CAIS AM SWYDD GWEITHIWR CYMORTH AMSER LLAWN).

Dyddiad cau i fynegi diddordeb: Dydd Iau 15fed Mawrth 2018

Dyddiad cyfweliadau: I’w gadarnhau

Bydd y penodiad yn amodol ar dderbyn o leiaf dau eirda boddhaol yn cynnwys y tair blynedd diwethaf o’ch hanes cyflogaeth, tystiolaeth o’ch hawl i weithio yn y DU a Gwiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.